Все буде Україна!

Офіційне оголошення стосовно будівництва Канівської ГАЕС

Офіційне оголошення стосовно будівництва Канівської ГАЕС

03-07-2015
Публічне акціонерне товариство «Укргідроенерго», основна гідрогенеруюча компанія України, планує побудувати гідроакумулюючу електростанцію у Черкаській області, Канівському районі, на р. Дніпро (правобережне плато Канівського водосховища, 10 км вгору по течії від діючої Канівської ГЕС), з залученням значних кредитних ресурсів від двох міжнародних фінансових організацій (МФО) - Міжнародного банку реконструкції і розвитку (МБРР, відомого також як Світовий банк) та Європейського інвестиційного банку (ЄІБ, фінансово-кредитна установа Європейського Союзу).

ОФІЦІЙНЕ ОГОЛОШЕННЯ

ПАТ «Укргідроенерго»

Планована Канівська ГАЕС є гідроакумулюючою, з добовим регулюванням графіку, тобто при надлишку електроенергії в мережі вода закачується з Канівського водосховища у верхню водойму, а при пікових навантаженнях (вранці і ввечері) вода з верхньої водойми подається на гідроагрегати для вироблення електроенергії. Канівська ГАЕС буде обладнана чотирма зворотними гідроагрегатами потужністю 250 МВт кожний. Спорудження ГАЕС має завершитися у 2022 році, запуск першого агрегату планується на 2019 рік.

До переліку основних споруд Канівської ГАЕС входять верхня водойма і нижня водойма (існуюче Канівське водосховище), водоводи, будівля ГАЕС, відвідний канал, електрична підстанція 330 кВ, лінії електричних мереж.

Будівництво Канівської ГАЕС забезпечить підвищення енергетичної незалежності держави, сприяння виконання вимог щодо регулювання частоти для забезпечення інтеграції Об'єднанної енергосистеми України до Європейської електромережі (ENTSO-Е), підвищення надійності і маневровості ОЕС України шляхом забезпечення покриття пікових навантажень в добовому графіку по енергосистемі, регулювання частоти і потужності, зменшить витрати викопних видів палива для генерації електроенергії і тим самим знизить кількість викидів шкідливих парникових газів.

Цим ми інформуємо усі зацікавлені сторони, включаючи громадськість, що 03 липня 2015 року на сайті МБРР та ПАТ «Укргідроенерго» було оприлюднено Технічне завдання на підготовку документу «Звіт з оцінки екологічних та соціальних впливів та План заходів із мінімізації негативних впливів проекту спорудження Канівської ГАЕС». Вищевказаний Звіт буде підготовлено відповідно до екологічних та соціальних правил і стандартів МФО, і буде ґрунтуватися на даних, представлених в опублікованому раніше ОВНС, який було підготовлено відповідно до вимог українського законодавства, а саме ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд».

Відкриті консультації з більш детальною інформацією по Проекту Канівської ГАЕС, а також щодо механізмів охорони довкілля та соціального менеджменту, будуть проведені пізніше, після підготовки та оприлюднення проектів документів «Звіт з оцінки екологічних та соціальних впливів та План заходів із мінімізації негативних впливів проекту спорудження Канівської ГАЕС», «Рамковий документ про порядок придбання земель та переселення» та «План залучення зацікавлених сторін». Повідомлення про час і місце проведення консультацій буде опубліковане на веб-сторінках та у місцевих ЗМІ завчасно перед проведенням консультацій. Очікуються, що вищезгадані консультації відбудуться до кінця цього року.

Огляд раніше проведених заходів з оприлюднення інформації за проектом спорудження Канівської ГАЕС буде наведений у документі «План залучення зацікавлених сторін». У документі «План залучення зацікавлених сторін» також описуватиме способи спілкування, коли і як, і як на постійній основі так і в час ухвалення ключових рішень, зацікавлені сторони будуть отримувати інформацію та консультації, та яким чином отримана інформація буду оброблятися та застосовуватися у майбутньому.

Особи та організації можуть висловити свою думку щодо оприлюдненого документу та надати свої зауваження та пропозиції до 23 липня 2015 рокувключно за вказаною нижче адресою.

Вищезгаданий документ по Проекту розміщений:

1. В Інтернеті на веб-сайті ПАТ Укргідроенерго:

http://uge.gov.ua/stations/kanev_psp/

2. В друкованому вигляді у повному обсязі за наступними адресами:

  • Офіс ПАТ «Укргідроенерго» у місті Вишгород (07300, м. Вишгород, Київська область, Україна, тел. 04596 5 86 18)
  • Офіс Канівської ГЕС ПАТ «Укргідроенерго» у місті Канів (19000, м. Канів, Черкаська область, Україна, тел. 04736 3 33 75)
  • У приміщенні Канівської районної державної адміністрації (19000, Україна, Черкаська область, м.Канів,вул. Олега Кошового, 3 тел. 04736 3-22-63)
  • У приміщенні Бобрицької сільської ради (19014, Черкаська обл., Канівський р-н, c.Бобриця)

Ми будемо раді отримати письмово Ваші коментарі та пропозиції щодо Проекту Канівської ГАЕС та оприлюдненого документу за адресою:

 

ПАТ «Укргідроенерго»,

07300, м. Вишгород, Київська область, Україна,

Тел.: 04596 5 86 18

Або електронною поштою на адресу [email protected]

Контактна особа: Кукса Олександр Степанович

 

FORMAL ANNOUNCEMENT

PJSC “UkrHydroEnergo”

Public Joint-Stock Company «UkrHydroEnergo», the main power generating Ukrainian company, is planning to build the pumped-storage power plant in Cherkasy Oblast, Kaniv Rayon, on the Dnieper River (the right bank of Kaniv Reservoir plateau, 10 km upstream from the existing Kaniv HPP). Financing will include substantial loans from two international financing organizations (IFIs) – the International Bank of Reconstruction and Development (IBRD, also known as World Bank) and from the European Investment Bank (EIB, the EU’s financial and credit institution).).

The future Kaniv PSPP is a daily-cycle pumped storage power plant, i.e. in the event of excessive power in the grid the water shall be pumped from the Kaniv reservoir into the upper reservoir, while during on-peak hours (morning and evening) the water from the upper reservoir shall be supplied to the hydro-units for the purpose of power generation. Kaniv PSPP shall be equipped with four 250 MW reversible units. PSPP construction completion is scheduled in 2022, while the first unit startup is scheduled in 2019.

The main structures of Kaniv PSPP include the upper reservoir and the lower reservoir (the existing Kaniv reservoir), penstocks, powerhouse, tailrace tunnel, 330kV gas-insulated switchgear and power grid lines.

Kaniv PSPP construction will increase the energy independence of the state, promote the implementation of the requirements as for controlling the frequency in order to assure the integration of the Interconnected Power System of Ukraine to European Grid (ENTSO-Е), enhance safety and flexibility of the Interconnected Power System of Ukraine by means of ensuring the peak loads in the daily load curve within the power grid, frequency and power controlling, and reduce the expenses for fossil fuel required for power generation and thereby the generation of harmful greenhouse gas emissions.

We hereby inform all interested parties, including the local communities, that on July 03, 2015 the document Terms of reference for preparation the document: «Report of Environmental and Social Impact Assessment, and Environmental Management Plan of Kaniv PSPP Construction Project» was published on web-sites of IBRD and PJSC «UkrHydroEnergo». The mentioned Report will be in line with the environmental and social safeguards policies and standards of the IFIs, and will build on the data presented in the previously published EIA report, in accordance with the requirements of Ukrainian legislation DBN A.2.2-1-2003 Structure and Contents of Environmental Impact Assessment (EIA) in the design and building of enterprises, houses and constructions.

The open consultations including more details on the Kaniv PSPP Project, as well as environmental and social management arrangements, will be held after preparation and publication of the draft documents: Report of Environmental and Social Impact Assessment, and Environmental Management Plan of Kaniv PSPP Construction Project”, “Land Acquisition Framework and Resettlement Action Plan”and “Stakeholder Engagement Plan”. The announcement of time and place of the consultations shall be published on web-sites and in the local mass media well in advance of these meetings. The consultations are currently expected to take place later this year.

The previously implemented measures regarding the public disclosure of data and information related to the Kaniv PSPP construction project will be summarized in the document: Stakeholder Engagement Plan. The document Stakeholder Engagement Plan will also describe the modes of communication, when and how, both continuously and at key decision points, stakeholders will be informed and consulted, and how information received will be processed and used in the future.

All persons and organizations may express their opinions concerning the published document and provide their comments and proposals before July 23, 2015 at the latest, to the address as below.

The cited document on the Project is published at:

1. on web-site of PJSC “UkrHydroEnergo”:

http://uge.gov.ua/stations/kanev_psp/

2. В as a full hard copy at:

  • PJSC “UkrHydroEnergo” Headquarters in Vyshgorod (07300, Vyshgorod, Kyiv Oblast, Ukraine, phone 04596 5 86 18)
  • Kaniv HPP Office of PJSC “UkrHydroEnergo” in Kaniv (19000, Kaniv, Cherkasy Oblast, Ukraine, phone 04736 3 33 75)
  • In the office of Kaniv Rayon State Administration (19000, Kaniv, Cherkasy Oblast, Ukraine, 3, Oleg Koshovyi street, phone 04736 3 33 75)
  • IntheofficeofBobryziaVillageCouncil(19014, v. Bobryzia, Kaniv Rayon, Cherkasy Oblast, Ukraine)

We will be happy to receive your written comments and proposals as for the Kaniv PSPP Project and the document published to the address:

 

PJSC “UkrHydroEnergo”

Vyshgorod, Kyiv Oblast, Ukraine

Phone 04596 5 86 18

Or email: [email protected]

Contact person: Kuksa Oleksandr Stepanovych

Поділитися: