Все буде Україна!

Інформація щодо впливу на довкілля

Компанія здійснює свою операційну діяльність в рамках національного екологічного законодавства, тобто дотримується нормативів гранично допустимих викидів і скидів, виконує заходи щодо здійснення контролю за дотриманням установлених в умовах Дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря  гранично допустимих викидів забруднюючих речовин, здійснює заходи щодо зменшення обсягів відходів.

При експлуатації ГЕС Товариство дотримується наступних напрямків:

   1. екологізації процесу виробництва електроенергії - модернізація та реконструкція застарілого обладнання на сучасне екологічно безпечніше. Під час реконструкції в гідроагрегатах впроваджуються технічні рішення з підвищення герметичності оливонаповненого обладнання для запобігання потрапляння оливи в річку;

   2. підвищення ефективності управління водними ресурсами, чітке виконання регламентів екологічних попусків. Товариство завжди витримує спеціальні режими пропуску води, що встановлюються для окремих водосховищ.

На етапі підготовки проєктної документації відділом екологічного супроводу проводиться аналіз впливу на навколишнє середовище. Для проведення досліджень впливу залучаються фахівці провідних науково-дослідних інститутів НАН України.

Компанія в своїй діяльності підтримує необхідність збереження та відтворення природних екосистем і спрямовує свої зусилля на досягнення наступних принципів:

- принцип дотримання законодавчих норм;

- принцип чіткого розмежування відповідальності при використанні водосховищ комплексного призначення;

- принцип обов’язкової оцінки впливу планованої діяльності на довкілля;

- принцип роботи на випередження та передбачення виникнення можливого негативного впливу на довкілля;

- принцип екологізації сучасного виробництва електроенергії та запровадження інновацій;

- принцип залучення в процес підготовки при прийнятті рішень наукових експертів;

- принцип постійного розвитку;

- принцип системності при вирішенні екологічних проблем;

- принцип інформаційної відкритості.

Охорона атмосферного повітря

На всіх гідроелектростанціях ПрАТ «Укргідроенерго» є джерела викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від пересувних джерел (автотранспорт) та стаціонарних джерел, проммайданчиків: пости електрогазозварювання, акумуляторні, дизель-генератори, столярні майстерні, механічні та  деревообробні майстерні, токарні станки, холодильні установки, автостоянки, хімлабораторії та інші.

За ступенем впливу на забруднення атмосферного повітря філії належать до об’єктів 3-ї та 2-ї груп. Всі філії мають Дозволи на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Заходи, які реалізовує ПрАТ «Укргідроенерго» щодо зменшення викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря і зменшенню впливу фізичних факторів:

- здійснює організаційно-господарські, технічні та інші заходи щодо забезпечення виконання вимог, передбачених стандартами і нормативам екологічної безпеки у галузі охорони атмосферного повітря, дозволами на викиди забруднюючих речовин і т.д .;

- згідно вимог «Правил технічної експлуатації установок очистки газу (ПГОУ)», двічі на рік перевіряє відповідность фактичних параметрів роботи установок очищення газу проєктним та перевіряє технічний стан ПГОУ. Результати перевірки оформлюються актами;

- щорічно, згідно складених графіків, проводиться контроль викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, який оформлюються Протоколом;

- у разі зміни параметрів стаціонарних джерел викидів, їх кількості, кількісного та якісного складу забруднюючих речовин, що зареєстровані у звіті по інвентаризації викидів забруднюючих речовин, Товариство проводить інвентаризацію викидів в повному обсязі;

- на філіях використовується пилогазоочисне обладнання, пиловловлюючі агрегати ЗИЛ-900 (призначені для очищення пилогазоповітряної суміші із зони заточувальних та шліфувальних верстатів від абразивно-металевого пилу);

- відповідно до вимог статті 7 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», навчання персоналу проводиться відповідно до вимог «Правил технічної експлуатації установок очистки газу» затверджених наказом № 52 від 06.02.2009, на філіях проводиться  технічне навчання і перевірка знань інженерно-технічного (один раз на три роки) та обслуговуючого персоналу, залученого до експлуатації  ГОУ (один раз на рік).

    Всі філії згідно дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами та на підставі розрахунку викидів забруднюючих речовин, сплачують екологічний податок (ставки затверджено ст. 243 Податкового кодексу України).

Управління відходами

Діяльність філій Товариства призводить до утворення відходів. Основні відходи виробництва на філіях наступні: лампи люмінесцентні, акумулятори відпрацьовані, відпрацьовані нафтопродукти, промаслене ганчір’я, відпрацьовані паливні і масляні фільтри, відходи тари з-під ЛФМ, відходи тари з-під масла, відпрацьовані шини автотранспорту, відпрацьовані абразивні круги, будівельні відходи, макулатура, гумові відходи, відходи скла, відходи зношеного спецодягу, відходи деревини, пластмаси, чорні та кольорові метали, тощо.

Поводження з відходами в Україні регулює ряд нормативно-правових актів. Основним нормативно-правовим актом, в рамках євроінтеграції, є рамковий Закон України «Про управління відходами», який набув чинності 9 липня 2023 року. Цей закон спрямований на введення нормативно-правового регулювання в галузі управління відходами, що відповідає вимогам відповідних директив ЄС. Головна його мета – поліпшення стану навколишнього середовища та створення необхідної інфраструктури для управління відходами.

Товариство у своїй діяльності дотримується законодавчих вимог у сфері поводження з відходами, а саме:

- подає статистичну звітність по відходам - за формою  № 1 – відходи «Звіт про відходи»;

 - веде облік утворення відходів та здійснення операцій з управління відходами в електронному вигляді;

- договори на утилізацію/оброблення чи видалення відходів укладаються з компаніями, які мають дозволи на здійснення операцій з оброблення відходів чи ліцензію Міндовкілля на провадження господарської діяльності з управління з небезпечними відходами.

Управління водними ресурсами

Вода є основою виробничих процесів ПрАТ «Укргідроенерго», що покладає на Товариство велику відповідальність за ефективність використання та збереження водних ресурсів.

Основні положення щодо поводження із водними ресурсами, охороною поверхневих та підземних вод викладені у Водному кодексі України.

Товариство здійснює Спеціальне водокористування (стаття 48 Водного кодексу України) для задоволення енергетичних , господарсько-побутових та питних потреб.

Всі філії Товариства мають дозволи на спецводокористування  та затверджені нормативи ГДС. Контроль ГДС забруднюючих речовин у водні об’єкти здійснюється на підставі вимог  дозволу на спецводокористування:

а) загальні ліміти води для реалізації основного виду діяльності – виробництва електричної енергії;

б) витрата зворотних вод та концентрації нормованих речовин і показники властивостей зворотних вод на скиди у водний об’єкт;

в) скид (маса) нормованих речовин із зворотними водами (г/год.), контроль якого здійснюється.

Філії здійснюють відбір проб та аналіз показників якості стічних вод, контроль за якістю скинутих стічних вод Товариства шляхом відбору проб з контрольних колодязів та виконання хімічного, бактеріологічного аналізів лабораторією, сертифікованою на право проведення вимірювань.  Періодичність контролю за якістю скинутих стічних вод та відбору проб затверджується наказом по філії (зазвичай хімічний та бактеріологічний аналізи питної води проводяться щомісяця, радіаційний контроль – 1 раз в рік; аналізи стічних та дощових вод проводять 1 раз в квартал).

Представники ПрАТ «Укргідроенерго» входять до Басейнових рад Дністра, Середнього та Нижнього Дніпра і беруть активну участь в їх роботі. Основним завданням Басейнової ради є надання пропозицій та забезпечення узгодження інтересів підприємств, установ та організацій у галузі використання й охорони вод та відтворення водних ресурсів.

Протягом 2023 року на всіх ГЕС дотримувався режим роботи водосховищ,  встановлених Міжвідомчою комісією при Державному агентстві водних ресурсів України. Товариство надає пропозиції членам Міжвідомчої комісії по узгодженню режимів роботи водосховищ.

На випадок виникнення позаштатних ситуацій використовується система раннього оповіщення. За необхідності можлива робота ГЕС за особливими графіками для усунення технологічних порушень чи забруднення вод.

На філіях діагностика обладнання та аналізи проб мастил і води проводяться згідно затверджених графіків.

Товариство розраховує, веде облік та аналіз техніко-економічних показників роботи філій ПрАТ «Укргідроенерго» – виробітку електроенергії, водноенергетичних показників з точки зору забезпечення надійності та економічності роботи ГЕС та ГАЕС при раціональному використанні гідроенергоресурсів, а також запобіганню шкідливої дії вод.

     Товариство своєчасно сплачує платежі за спеціальне водокористування, відповідно до законодавства (ставки затверджено ст.255 Податкового кодексу України).

Обсяги водокористування за 2023 рік

Сумарні обсяги використання води

згідно з даними державної статистичної звітності за формою 2-ТП (водгосп)-річна

 

 

 

Фактично використано води, тис .куб. м

 

Попередній рік

Звітний рік

ПрАТ «Укргідроенерго»

(крім Дністровських ГЕС та ГАЕС)

Усього

78,0

71,4

у т. ч.

  • поверхневої

18,9

7,2

  • підземної

1,4

1,9

  • водопровідної

59,2

62,3

 

 

Фактично використано води, тис .куб. м

 

Попередній рік

Звітний рік

ПрАТ «Укргідроенерго»

(Дністровська ГЕС та ГАЕС)

Усього

11 633,6

12 601,9

у т. ч.

  • поверхневої

11 606,2

12 575,9

у т.ч. на технологічні потреби (охолодження, змащення, т.п.)

11 589,1

12 563,7

  • підземної

8,7

12,3

  • водопровідної

19,6

13,7

Сумарні обсяги використання води на виробничі потреби та сплата рентної плати за 2023 рік

Назва філії

Виробництво

Використання

Рентна плата

ел.енергії

водних

 

 

ресурсів

 

млн.кВтг

млн.куб.м

тис.грн.

ГЕС ПрАТ «Укргідроенерго»

10 681,878

251 890,963873

326 198

Київська ГЕС

966,768

40 822,934963

52 866

Канівська ГЕС

1 146,226

52 488,377723

67 972

Кременчуцька ГЕС

1 784,863

51 059,761691

66 122

Середньодніпровська ГЕС

1 432,136

49 536,787138

64 150

Дніпровська ГЕС

4 522,476

50 803,623510

65 791

Каховська ГЕС

0,000

0,000000

0

Дністровська ГЕС

829,409

7 179,478848

9 297

Озеленення території

На всіх гідроелектростанціях ПрАТ «Укргідроенерго» проводилась посадка зелених насаджень та квітів. Насадження очищались від сухостою, схили територій ГЕС засівались травою, що  виключає  їх  розмивання. Регулярно виконувався покіс трави.

Екологічні витрати

Товариство складає статистичну звітність по екологічним витратам, яка відображена в звіті про витрати на охорону навколишнього природного середовища                (№ 1- Екологічні витрати (річна). До витрат відносяться всі види витрат, спрямовані на запобігання, скорочення чи ліквідацію забруднення, інших видів шкідливого впливу господарської діяльності на навколишнє природне середовище, а також на збереження біорізноманіття та середовища існування.

Витрати на охорону навколишнього природного середовища, 2023 рік

Найменування виду природоохоронної діяльності та витрат

Сплачено, тис. грн

Капітальні інвестиції на охорону навколишнього природного середовища

6 748,3

Поточні витрати на охорону навколишнього природного середовища

923,6

Cпеціалізовані екологічні послуги

1 808,5

Всього сплачено

9 480,4

Висновок

 Плани заходів, спрямованих на попередження шкідливих впливів на довкілля, запобіганню забруднення водоймищ, охороні довкілля та  раціональному  використанню природних ресурсів по ПрАТ «Укргідроенерго» в цілому у 2023 році виконані.