Все буде Україна!

Корпоративна соціальна відповідальність

КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПрАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО»
Текст

Стратегія корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) ПрАТ «Укргідроенерго» спрямована на добровільну інтеграцію соціальних та екологічних аспектів у виробничо-економічну діяльність підприємства і їх реалізацію у взаємодії із зацікавленими сторонами. Корпоративна соціальна відповідальність бізнесу Укргідроенерго має на меті покращення соціальної екосистеми у місцях присутності компанії.

Говорячи про сутність поняття «Корпоративна соціальна відповідальність», мається на увазі активна соціальна позиція підприємства, що полягає в гармонійному співіснуванні стейкхолдерів, постійному діалозі з суспільством, участі бізнесу у вирішенні гострих соціальних питань. Сутність концепції корпоративної соціальної відповідальності полягає у врахуванні інтересів суспільства, відповідальності за вплив діяльності підприємства на споживачів, співробітників, територіальні громади та довкілля в усіх аспектах своєї діяльності. Соціальний діалог і корпоративна соціальна відповідальність – основа інноваційного розвитку підприємства.

ПрАТ «Укргідроенерго» - компанія, єдиним акціонером якої є держава, покликана забезпечити енергетичну безпеку, енергоефективність і конкурентоспроможність своїх підприємств і України, спираючись на Програму розвитку гідроенергетики на період до 2026 року (Розпорядження КМУ від 13.07.2016 р), керуючись

t1Принципами Глобального договору ООН

t1Міжнародним стандартом ISO 26000: 2010 «Керівництво з соціальної відповідальності»

t1Керівництвом зі звітності у сфері сталого розвитку GRI

t1Новою енергетичною стратегією України до 2035 року

t1Наказом № 1-16 від 11.02.2015 р. Міністерства економічного розвитку і торгівлі «Про затвердження Методичних рекомендацій відносно забезпечення прозорості діяльності суб'єктів господарювання державного сектору економіки»

визначає даним документом пріоритетні напрямки розвитку КСВ, які узгоджуються з кращими міжнародними та національними практиками корпоративної соціальної відповідальності енергетичних підприємств та інститутів розвитку.

Корпоративна соціальна відповідальність в Україні перебуває на стадії становлення, втім дедалі більше українських підприємств вдаються до впровадження принципів КСВ у своїй діяльності. Стратегія КСВ Укргідроенерго охоплює всю діяльність компанії, а не є окремим напрямком, що означає відповідальність компанії за вплив її рішень і діяльності на суспільство і навколишнє середовище. Вона реалізується з урахуванням очікувань зацікавлених сторін і сприяє досягненню цілей сталого розвитку.

Стратегія КСВ узгоджується зі стратегічними цілями і пріоритетами діяльності Укргідроенерго і реалізується відповідно до місії

«Ми генеруємо екологічно чисту енергію з води в сучасний та надійний спосіб. Ми забезпечуємо енергетичну стабільність і безпеку України, сприяємо соціальному, економічному розвитку та конкурентоспроможності держави».

Впровадження принципів КСВ у виробничо-економічну діяльність спрямоване на виконання місії компанії і є основою для підготовки та впровадження внутрішніх нормативних документів з пріоритетних напрямів корпоративної соціальної відповідальності ПрАТ «Укргідроенерго».

Стратегія КСВ сприяє:

збільшенню внеску Укргідроенерго в сталий розвиток суспільства в соціальній, економічній та екологічній сферах;

підвищенню ефективності управлінських рішень в аспектах впливу діяльності компанії на соціальну і екологічну складові життя суспільства;

розвитку системи корпоративного управління і підвищення конкурентоспроможності;

зростанню інвестиційної привабливості компанії;

позиціонування компанії як сучасної інноваційної організації стратегічного значення;

розвитку взаємодії із зацікавленими сторонами і підвищенню довіри до компанії з їхнього боку;

підвищенню якості управління нефінансовими ризиками;

зміцненню корпоративної культури і підвищення лояльності співробітників;

забезпеченню прозорості діяльності та поширенню корпоративної соціальної відповідальності в державному секторі економіки;

покращенню іміджу компанії.

В ЦЬОМУ РОЗДІЛІ ВИ ТАКОЖ МОЖЕТЕ ОЗНАЙОМИТИСЯ З ІНФОРМАЦІЄЮ