Все буде Україна!

Інформація щодо впливу на довкілля

Компанія здійснює свою операційну діяльність в рамках національного екологічного законодавства, тобто дотримується нормативів гранично допустимих викидів і скидів, займається контролем якості атмосферного повітря та води, докладає зусиль щодо зменшення обсягів відходів виробництва.

Сьогодні підтримка та вдосконалення експлуатації ГЕС відбувається в наступних напрямках:

   1. екологізації процесу виробництва електроенергії - модернізація та реконструкції застарілого обладнання на сучасне екологічно безпечніше. Під час реконструкції в гідроагрегатах впроваджуються технічні рішення з підвищення герметичності оливонаповненого обладнання для запобігання потрапляння оливи в річку;

   2. підвищення ефективності управління водними ресурсами, чітке виконання регламентів екологічних попусків. Компанія завжди витримує спеціальні режими пропуску води, що встановлюються влітку для окремих водосховищ.

Мінімізація впливу від наших ГЕС та ГАЕС закладається вже на етапі підготовки проєктної документації на нове будівництво або реконструкцію – за рахунок залучення спеціалізованих провідних наукових організацій, в основному інститутів НАН України. Слід додати, що практично в усіх останніх проєктах ПрАТ «Укргідроенерго» приймають участь  іноземні  фахівці та експерти, або по лінії банків, но надають міжнародні кредити, або по лінії глобальних природоохоронних проєктів.

Компанія в своїй діяльності підтримує необхідність збереження та відтворення природних екосистем і спрямовує свої зусилля на досягнення наступних принципів:

- принцип дотримання законодавчих норм;

- принцип чіткого розмежування відповідальності при використанні водосховищ комплексного призначення;

- принцип обов’язкової оцінки впливу планованої діяльності на довкілля;

- принцип роботи на випередження та передбачення виникнення можливого негативного впливу на довкілля;

- принцип екологізації сучасного виробництва електроенергії та запровадження інновацій;

- принцип залучення в процес підготовки при прийнятті рішень наукових експертів;

- принцип постійного розвитку;

- принцип системності при вирішенні екологічних проблем;

- принцип інформаційної відкритості.

Охорона атмосферного повітря

На всіх гідроелектростанціях ПрАТ «Укргідроенерго» є джерела викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від пересувних джерел (автотранспорт) та стаціонарних джерел, проммайданчиків: пости електрогазозварювання, акумуляторні, дизельні, столярні майстерні, механічні та  деревообробні майстерні, токарні станки, холодильні установки, автостоянки, хімлабораторії та інші.

За ступенем впливу на забруднення атмосферного повітря філії належать до об’єктів 3-ї та 2-ї груп. Всі філії мають Дозволи на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Заходи, які реалізовує ПрАТ «Укргідроенерго» щодо зменшення викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря і зменшенню впливу фізичних факторів:

- здійснює організаційно-господарські, технічні та інші заходи щодо забезпечення виконання вимог, передбачених стандартами і нормативам екологічної безпеки у галузі охорони атмосферного повітря, дозволами на викиди забруднюючих речовин і т.д .;

- перевіряє відповідність фактичних параметрів роботи установок очищення газу проєктним (ефективність роботи пилогазоочисного устаткування (ПГОУ) та перевіряє технічний стан ПГОУ;

- у випадку зміни параметрів джерел викидів, зареєстрованих у звіті по інвентаризації викидів забруднюючих речовин, підприємство, за необхідності, проводить інвентаризацію викидів в повному обсязі та представляє звіт в Міндовкілля;

- на філіях використовується пилогазоочисне обладнання, пиловловлюючі агрегати ЗИЛ-900 (призначені для очищення пилогазоповітряної суміші із зони заточувальних верстатів від абразивно-металевого пилу).

На філіях проводиться  технічне навчання і перевірка знань інженерно-технічного (не менше одного разу на три роки) та обслуговуючого персоналу, залученого до експлуатації  ГОУ (не менше одного разу на рік).

Всі філії згідно дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами сплачують екологічний податок.

Управління відходами

Основні відходи виробництва на філіях наступні: лампи люмінесцентні, лужні акумулятори, свинцево-кислотні акумулятори, відпрацьовані нафтопродукти, промаслене ганчір’я, відпрацьовані паливні і масляні фільтри, відходи тари з-під ЛФМ, відходи тари з-під масла, відпрацьовані шини автотранспорту, абразивно-металевий пил, відпрацьовані абразивні круги, будівельні відходи, макулатура, гумотехнічні відходи, відходи скла, в т.ч. ламп розжарювання, відходи зношеного спецодягу, відходи деревини, пластмаси, чорні та кольорові метали тощо.

Заходи, які реалізовує ПрАТ «Укргідроенерго» і філії щодо зменшення відходів відображені в наступних діях, обліку та звітності:

- звіт з інвентаризації відходів згідно Постанови КМУ від 1 листопада 1999 р. N 2034 «Про затвердження Порядку ведення державного обліку та паспортизації відходів;

- форма первинної облікової документації 1 - ВТ "Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари», наказом по підприємству призначаються відповідальні особи у сфері поводження з відходами;

- ведеться статистична звітність по відходам - №1 – відходи (річна);

- ведуться реєстрові карти об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів:

- паспорти місця видалення відходів виробництва класу небезпечності І-ІV;

- договори на утилізацію чи видалення відходів з компаніями, які мають ліцензію Міндовкілля на провадження діяльності у сфері поводження з небезпечними відходами.

Реалізація металобрухту (чорного та кольорового), який утворюється  в процесі проведення реконструкції основного обладнання та в ході ремонтної кампанії, проводиться за результатами проведених тендерів згідно Положення про відчуження (реалізацію) товарно-матеріальних цінностей (неліквідів) у ПрАТ «Укргідроенерго».

Всі філії сплачують екологічний податок за розміщення відходів (крім розміщення окремих видів (класів) відходів як вторинної сировини, що розміщуються на власних територіях згідно ст. 246 ПКУ).

Управління водними ресурсами

Товариство здійснює Спеціальне водокористування для задоволення енергетичних , господарсько-побутових та питних потреб.

Згідно зі ст.70 Водного кодексу України скидання стічних вод у водні об’єкти допускається лише за умови наявності нормативів гранично допустимих концентрацій та встановлених нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин.

Всі філії Товариства мають дозволи на спецводокористування  та затверджені нормативи ГДС. На основі дозволу на спецводокористування контролюються:

а) загальні ліміти води для реалізації основного виду діяльності – виробництва електричної енергії;

б) витрата зворотних вод та концентрації нормованих речовин і показники властивостей зворотних вод на скиди у водний об’єкт, контроль яких здійснюється шляхом порівняння виміряних показників із відповідними однойменними встановленими показниками відповідними ГДС;

в) скид (маса) нормованих речовин із зворотними водами (г/год.), контроль якого здійснюється шляхом порівняння його розрахункових значень (на основі виміряних показників витрат зворотних вод і концентрацій в них речовин) із встановленими фактичними показниками ГДС відповідних речовин.

На філіях здійснюється екологічно-санітарний контроль за якістю скинутих стічних вод Товариства шляхом відбору проб з контрольних колодязів та виконання хімічного, бактеріологічного, радіаційного аналізів лабораторією, яка має підтверджену технічну компетентність. Періодичність контролю за якістю скинутих стічних вод та відбору проб затверджується наказом по філії (зазвичай хімічний та бактеріологічний аналізи питної води проводяться щомісяця, радіаційний контроль – 1 раз в рік; аналізи стічних та дощових вод проводять 1 раз в квартал).

Представники ПрАТ «Укргідроенерго» входять до Басейнових рад Дністра, Середнього та Нижнього Дніпра і беруть активну участь в їх роботі. Основним завданням Басейнової ради є вироблення пропозицій та забезпечення узгодження інтересів підприємств, установ та організацій у галузі використання й охорони вод та відтворення водних ресурсів.

Товариство бере участь у реформуванні водного сектора, яке здійснюється в Україні і передбачає перехід до басейнового принципу управління водними ресурсами відповідно до вимог Водної рамкової директиви ЄС, включаючи подальше покращення системи моніторингу поверхневих і підземних вод.

Протягом 2022 року на всіх ГЕС дотримувався режим роботи водосховищ,  встановлених Міжвідомчою комісією при Державному агентстві водних ресурсів України.

На випадок виникнення позаштатних ситуацій використовується система раннього оповіщення. За необхідності можлива робота ГЕС за особливими графіками для усунення технологічних порушень чи забруднення вод.

На філіях діагностика обладнання та аналізи проб мастил і води проводяться згідно затверджених графіків. 

Товариство розраховує, веде облік та аналіз техніко-економічних показників роботи філій ПрАТ «Укргідроенерго» – виробітку електроенергії, водноенергетичних показників з точки зору забезпечення надійності та економічності роботи ГЕС та ГАЕС при раціональному використанні гідроенергоресурсів, а також запобіганню шкідливої дії вод. Надає пропозиції членам Міжвідомчої комісії по узгодженню режимів роботи водосховищ при Державному агентстві водних ресурсів.

Товариство своєчасно сплачує збори за спеціальне водокористування та інші екологічні платежі відповідно до законодавства.

Обсяги водокористування, 2022 рік

Сумарні обсяги використання води

згідно з даними державної статистичної звітності за формою 2-ТП (водгосп)-річна

 

 

 

Фактично використано води, тис .куб. м

 

2021

2022

ПрАТ «Укргідроенерго»

(крім Дністровських ГЕС та ГАЕС)

Усього

72,2

78,0

у т. ч.

  • поверхневої

20,2

18,9

  • підземної

2

1,4

  • водопровідної

48,6

59,2

 

 

Фактично використано води, тис .куб. м

 

2021

2022

ПрАТ «Укргідроенерго»

(Дністровська ГЕС та ГАЕС)

Усього

10 936,4

11 633,6

у т. ч.

  • поверхневої

10 916,7

11 606,2

у т.ч. на технологічні потреби (охолодження, змащення, т.п.)

10 905,2

11 589,1

  • підземної

7,3

8,7

  • водопровідної

13,0

19,6

Сумарні обсяги використання води на виробничі потреби та сплата рентної плати, 2022 рік

Назва філії

Виробництво

Використання

Рентна плата

ел.енергії

водних

 

 

ресурсів

 

млн.кВтг

млн.куб.м

тис.грн.

ГЕС ПрАТ «Укргідроенерго»

9 311,784

220 354,806495

285 359

Київська ГЕС

727,004

30 586,103755

39 609

Канівська ГЕС

936,659

40 563,549140

52 530

Кременчуцька ГЕС

1 467,433

40 449,853525

52 383

Середньодніпровська ГЕС

1 177,542

39 309,937148

50 906

Дніпровська ГЕС

3 526,021

40 803,939359

52 841

Каховська ГЕС

878,224

23 300,564368

30 174

Дністровська ГЕС

598,901

5 340,859200

6 916

Озеленення території

На всіх гідроелектростанціях ПрАТ «Укргідроенерго» проводиться посадка зелених насаджень та квітів. Насадження очищаються від сухостою, схили територій ГЕС засіваються травою, що  виключає  їх  розмивання. Регулярно виконується покіс трави.

Екологічні витрати

Товариство складає статистичну звітність по екологічним витратам, яка відображена в звіті про витрати на охорону навколишнього природного середовища. До витрат відносяться всі види витрат, спрямовані на запобігання, скорочення чи ліквідацію забруднення, інших видів шкідливого впливу господарської діяльності на навколишнє природне середовище, а також на збереження біорізноманіття та середовища існування.

Витрати на охорону навколишнього природного середовища, 2022 рік

Найменування виду природоохоронної діяльності та витрат

Сплачено, тис. грн

Капітальні інвестиції на охорону навколишнього природного середовища

9 395,65

Поточні витрати на охорону навколишнього природного середовища

1 040,20

Cпеціалізовані екологічні послуги

1 557,50

Всього сплачено

11 993,35